Pressemelding vedr. Trollvassbu

Trollvassbu i flott vintervær
Trollvassbu i flott vintervær Foto: Bernd Luff

Den 9. mars sendte Troms Turlags advokat Marianne Abeler brev til Tromsø kommune med «søknad om samtykke til ekspropriasjon» av Trollvassbutomta og tilhørende transportrettigheter. 

Avisa Nordlys fanget opp saken i postlista til Tromsø kommune, og tok kontakt med styreleder vedr. saken. Troms Turlag så derfor behov for å sende ut en detaljert pressemelding til lokale medier, for å belyse saken på en utfyllene måte. Pressemelding lød som følger:

PRESSEMELDING

Troms Turlag (TT) og Tromsøs befolkning risikerer å miste turlivets «storstue» Trollvassbu.

En tomtestrid har ført til at grunneier har stevnet turlaget til Tingretten, med påstand om at eiendomsretten er krenket. Grunneier krever at virksomheten på Trollvassbu avvikles og at turlaget fraviker eiendommen.

Trollvassbu ble bygd i 1966/67 etter festeavtale med Statskog og festeavgift betalt fram til 1975. NOU 1974:8 rådet Staten til ikke å gjøre krav på å eie fjellområdet der Trollvassbu ligger, og festeavtalen opphørte. Eiendommen der hytta står var en teig uten definert eier helt fram til 2017 da Tromsø kommune hadde en grenseoppgang i området. Da eierskapet syntes klarlagt, startet turlaget en dialog med eier for å komme til enighet om festekontrakt eller kjøp av tomt. Grunneier kjøpte selv eiendommen på nær 5000 da for kr 1 mill i 2017. Turlaget ønsker å kjøpe 2 da rundt hytta, grensende til Trollvasselva og med rett til scootertransport av gass og ved til hytta vinterstid. Grunneier ønsket ikke å bortfeste tomt, men har i forhandlinger åpnet for å selge 1,7 da, dog ikke grensende til elva.

I følge Statsforvalteren er gjengs pris i dette området kr 5-700 per da. I et siste forsøk på å komme til enighet ga turlaget et tidsbegrenset tilbud på kr 250 000 for tomta. Grunneier godtok ikke tilbudet, men forlangte et beløp av mer enn dobbelt størrelse. Grunneier ønsket heller ikke rettsmekling.

Nonsbu ligger noen km lengre sør i samme området.

- I 2013 kjøpte vi ca. ett mål tomt der Nonsbu står for kr. 35 000 pluss kostnader ved fradeling. Nonsbu hadde også festekontrakt med staten fra samme tid som Trollvassbu, opplyser styreleder.

Trollvassbu ligger i et LNFR-område (Landbruks-, natur- og frilufts- og reinbeiteområde) med særskilt vern og skal tas vare på slik at det kommer allmenheten til gode. Trollvassbu kan ikke med dagens regulering brukes som privat ferie- eller utleiebolig. Det kan heller ikke bygges på tomta uten bruks-endring fra Tromsø kommune. Kommunen uttalte allerede i 2007 at slik tillatelse neppe vil bli gitt.

Troms Turlag er opptatt av å sikre tilgjengeligheten til Trollvassbu for fremtidige generasjoner. Hvis turlaget taper saken i Tingretten risikerer de imidlertid å miste Trollvassbu. En siste utvei er en mulig ekspropriasjon av tomt og transporttilgang. Turlagets advokat Marianne Abeler har derfor sendt en begjæring til Tromsø kommune om å starte en ekspropriasjonsprosess.


FAKTA I SAKEN

Troms Turlag er en frivillig organisasjon tilknyttet Den Norske Turistforening. Turlaget ble stiftet i 1907 og har i 113 år arbeidet for å fremme et enkelt, aktivt, sikkert og miljøvennlig friluftsliv. Turlaget drives i hovedsak gjennom frivillig innsats og har kun 2,5 årsverk fast ansatte. De frivillige utgjør ryggraden i turlaget. Mange tusen dugnadstimer legges ned for å merke stier, legge klopper, bygge bruer og å drifte og vedlikeholde de ubetjente hyttene.

Trollvassbu ligger på sti- og løypenettet fra Snarbyeidet til Tromsdalen og er lett tilgjengelig for folk i alle aldre. Hytta har mer enn 1000 besøkende hvert år. Den tjener som base / leirskolested for mange av kommunens skoler, er en viktig inngang til nordnorske fjellområder for utenlandske studenter og turister og er et overkommelig hytte-turmål for flyktninger og andre som deltar i det integreringsrettede ferskingkurset «Ut på tur, aldri sur» som er et samarbeid mellom TT og Voksenopplæringa. Hytta er også tiltenkt en rolle i et forskningssamarbeid med UiT (RESTART) som tar sikte på å forsinke aldersrelatert sykdom og funksjonssvikt.

Tromsø, 14.3.2021

Styreleder Arnulf Sørum, styreleder.troms@dnt.no, tlf. 47824458
Troms Turlag, Kirkegata 2, Tromsø
Daglig leder Lin Einarsdotter Olsen, tlf. 91382101

Skrevet av Lin Einarsdotter Olsen 14. mars 2021