Valter Jensen utnevnt til æresmedlem i Troms Turlag

Foto: Ellen Marie Ingulfsvann

Valter Jensen ble utnevnt til æresmedlem på Troms Turlags årsmøte. Han fikk hedersbevisningen for sin fantastiske innsats i Troms Turlag gjennom mange år.

I Troms Turlags vedtekter står det som følger: Medlemmer som har ytet laget særlig tjenester kan utnevnes til æresmedlemmer. Slike utnevnelser foretas av årsmøtet etter forslag fra styret. Valter Jensen har vært aktiv i Troms Turlag i en årrekke, og oppfyller virkelig denne beskrivelsen. Han har bidratt på utallige dugnader, både på hytter og bruer, nybygg og renoveringer, og han har vært turleder på fellesturer i en årrekke. Han er en ekte ja-person, og stiller opp når andre trenger hjelp, eller noe trenger å fikses. Valter er alltid parat til å ta i et tak, og alle som har truffet ham kan skrive under på at han har et smittende humør, og en ukuelig optimisme. Det er alltid trivelig å være i hans selskap, og han sprer god stemning hvor enn han ferdes. Valter betegnes som en ekte hedersmann, og ble utnevnt til æresmedlem med trampeklapp fra årsmøtesalen. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Foto: Pål Tengesdal

"Den Gyldne Varde"
Tradisjonen tro ble hederstegnet "Den Gyldne Varde" tildelt personer som har utmerket seg med stort engasjement og lang og tro innsats for Turlaget. Torkjell Naterstad; mangeårig hyttetilsyn på nye Stordalsstua og tidligere medlem i hytteutvalget, og Hilde Grimstad; tidligere styreleder og nå prosjektleder for prosjektet Litlestraumen, var begge verdige mottakere av Troms Turlags hederstegn. Torkjell var ikke til stede pga sykdom, men Hilde var i salen og kunne motta årsmøtets applaus og takk. Styrets begrunnelser kan leses nederst i artikkelen. 

Vi er stolte og takknemlige for alt disse tre har utrettet i Troms Turlag, og det de står for.

Artikkelen fortsetter under bildene. 

Hilde Grimstad mottar diplom og "Den gyldne varde" fra styreleder Arnulf Sørum.
Hilde Grimstad mottar diplom og "Den gyldne varde" fra styreleder Arnulf Sørum. Foto: Pål Tengesdal
Torkjell Naterstad utenfor nye Stordalsstua, hytta han er tilsyn på.
Torkjell Naterstad utenfor nye Stordalsstua, hytta han er tilsyn på. Foto: Lin Einarsdotter Olsen, Troms Turlag

Årsmøtet for 2021
I fjor måtte vi avholde årsmøtet digitalt pga gjeldende smittevernrestriksjoner. Det var derfor ekstra godt å kunne invitere folk inn i årsmøtesalen i år, og avholde et normalt årsmøte der vi kunne prate sammen og kjenne på fellesskapsfølelsen. Det er godt å være i lag!

Det var i alt 46 oppmøtte på årsmøtet, som ble arrangert på Quality Saga hotell i Tromsø den 28. mars. Møtet ble streamet slik at man kunne overvære møtet digitalt hvis man ikke hadde anledning å være til stede i salen. 

Styreleder Arnulf Sørum innledet møtet med en engasjerende tale om året som har vært. Han fortalte om et år med stadige endringer i smittevernreglene, med påfølgende restriksjoner og smittevernveiledere fra DNT. Dette har hatt konsekvenser for kurs, aktiviteter og hyttedrift. Trollvassbu-saken har også i år krevd mye av styre og administrasjon. Troms Turlag vant saken først i Tingretten, og siden i Lagmannsretten, etter at grunneier anket dommen etter første runde i rettssystemet. Styreleder uttrykte stor takknemlighet overfor TTs advokat Marianne Abeler, som har støttet turlaget på en veldig god måte i denne vanskelige saken.

På tross av rettsaker og pandemi, har det også skjedd mye positivt i året som har gått.  Arnulf fortalte om eiendommen "Nesodden" ved Takvatn i Balsfjord, som turlaget fikk i gave. Det ble arrangert en fin overrekkelse av eiendommen med begge søstrene til stede, og Troms Turlag vil sammen med Balsfjord og omegn turlag tilrettelegge stedet for friluftsformål. Det jobbes videre med eiendommen Troms Turlag arvet i Lakselvdalen, og byggeprosjektet bærer navnet "Karibu" etter giver Kari Wilhelmsen. Prosjektgruppa har jobbet fram et forslag til planløsning med universell utforming, slik at vi kan ønske velkommen til enda flere brukergrupper. Det jobbes også med en eiendommen Litlestraumen på Vikran, som Tromsø Arbeiderforening ønsker å gi i gave til Troms Turlag. Her er vi i en søknadsprosess med kommunen for å få tillatelse til å bygge gapahuk og naust i fjæra, samt tilrettelegge for parkering. 

Arnulf fortalte videre om flere av turlagets hytter som har fått installert solcelleanlegg. Det gjøres veldig mye godt arbeid på hyttene, og mange hyttetilsyn har benyttet koronatiden til å gjøre ekstra vedlikehold og utbedringer på hyttene. På tross av alle utfordringer med korona og restriksjoner som har påvirket driften, kunne styreleder fortelle om et enormt engasjement blant frivillige i turlaget, og en imponerende innsats for å tilrettelegge for våre medlemmer.

Det ble mange gode diskusjoner under møtet. Ikke minst under behandling av innsendt sak fra et medlem, som ønsket å endre praksisen med forhåndsbestilling av senger på Troms Turlags hytter. Styret hadde behandlet innsendt sak og foreslo at Troms Turlag fortsetter med mulighet for forhåndsbestilling på hyttene, i tillegg til at man kan gå fra hytte til hytte som før. Det skal alltid være husrom til alle som kommer til hyttene, uansett. Det var mange gode innlegg i debatten, og saken ble godt belyst fra ulike perspektiver. Styrets innstilling ble vedtatt med 43 mot 2 stemmer, og ordningen med forhåndsbestilling skal evalueres etter tre år. Ordinære årsmøtesaker ble gjennomgått og vedtatt.

Nytt styre
Både nestleder Kjersti Bakken og styremedlemmene Pål Tengesdal og Monica Bryn, stilte til gjenvalg. De ble gjenvalgt for 2 år. Styreleder og øvrige styremedlemmer var ikke på valg. Varamedlemmene Morten Olsen og André Lind ble gjenvalgt for ett år, og Inger-Lise Kveldro, som har vært med i styret en periode tidligere, ble valgt som varamedlem for ett år. Varamedlem Tine Mikkelsen gikk ut av styret. 

Caroline Haug, leder i DNT Fjellsport Troms, ble valgt inn i valgkomiteen, mens Hilde Grimstad gikk ut etter tre år. 

Dirigent Alf Iver Kinge ledet årsmøtet på en stødig og god måte, med Pål Tengesdal som digital møtehjelper.  Vi retter en stor takk til dem for innsatsen. 

Vi ser fram til et normalt år i Troms Turlag, og er glade vi slipper å tilpasse og begrense fellesaktiviteter og hyttebruk etter strenge smittevernrestriksjoner. Vi vil takke alle våre medlemmer, frivillige og støttespillere for at de har stått last og brast sammen med oss gjennom nok et utfordrende år. :-) 
​​​​​​​
Se omtalen av styrets begrunnelse for tildeling av turlagets hedertegn under.  ​​​​​​​

Valter Jensen ble utnevnt til æresmedlem i Troms Turlag. Du kan lese styrets begrunnelse her. :-) 

Foto: Pål Tengesdal

Torkjell Naterstad ble tildelt "Den gyldne varde". Les styrets begrunnelse her. 

Foto: Pål Tengesdal

Hilde Grimstad ble tildelt "Den gyldne varde". Les styrets begrunnelse her. 

Foto: Pål Tengesdal

Skrevet av Lin Einarsdotter Olsen 31. mars 2022