Striden om Trollvassbu

Foto: Line Hårklau

Etter mange års kamp har rettstvisten fått sin endelige avgjørelse i Høyesterett, og Troms Turlag vant saken. Dermed er det avgjort at turlaget kan drifte Trollvassbu som før, til glede for byens turglade befolkning og alle tilreisende.

Tromsø kommune vedtok i mai 2021 å søke om samtykke til ekspropriasjon av grunn og nødvendige adkomstrettigheter for Trollvassbu. Vi håper det nå blir fortgang i dette arbeidet slik at hyttedriften kan fortsette uhindret og ledelsen og de frivillige kan bruke kreftene på det som er hovedoppgaven vår: Å legge til rette for friluftsliv og gode naturopplevelser for alle.

Sakens innhold:

Grunneieren saksøkte i 2019 Troms Turlag med krav om at virksomheten ved hytta skulle stanses og hytta fjernes eller overdras til ham. Begrunnelsen var at turlaget drev virksomheten uten gyldig avtale. Hytta, som har stått der siden 1966 og vært drevet uavbrutt siden, ble satt opp etter søknad til Statskog som da mente å eie grunnen. Festeavgift ble betalt helt til Staten frasa seg eierretten i 1975. Nåværende grunneier kjøpte tomta der hytta står i 2017.

Grunneieren hevdet at turlaget ikke hadde prøvd å avklare leieforholdene før i 2018, mens turlaget på sin side viste til at hytta fram til 2017 sto på en såkalt 0/0 teig, altså teig med ukjent eier. Grunneieren tapte søksmålet så vel i tingretten som i ankesaken i lagmannsretten, og ble dømt til å betale alle saksomkostninger. Derpå anket han til Høyesterett.

Høyesterett skulle ta stilling til om man kunne bruke såkalt «analogisk anvendelse» av paragraf 11 i Naboloven. Altså at lovens bokstav ikke direkte beskriver det aktuelle forholdet, men et tilsvarende. Når turlaget ble frikjent både i tingretten og lagmannsretten skjedde det etter analogisk tolkning av loven.

Den aktuelle lovparagrafen dreier seg om hva som blir konsekvensen hvis en nabo av vanvare bygger på annen manns eiendom. Innpåbyggingen kan skyldes usikkerhet rundt grensedragninger eller tilsvarende. Da skal den som har bygget på annen manns grunn slippe å fjerne bygget hvis konsekvensene blir urimelig store. Det var tilfellet i saken med Trollvassbu, mente begge tidligere rettsinstanser.

Høyesterettsdommeren mente at etter Nabolovens direkte ordlyd får loven ikke anvendelse, siden partene ikke er naboer og hele hytta står på saksøkers grunn. «Men siden lovgivningen er så åpen som den er her, så har domstolene et skjønnsrom ved fastleggingen av den regelen som får anvendelse.» Videre at «I dette tilfellet er det helt klart at turlaget har den alt overveiende nytteverdien av turisthytta, og at ulempene for grunneieren av å ha den stående, er små.» Dermed ble konklusjonen at det var grunnlag for å anvende Nabolovens paragraf analogisk.

Det var også fra saksøkers side stilt spørsmål om turlaget hadde krav på erstatning for sakskostnader som prosessfullmektigen deres hadde ettergitt laget. Dommen svarer ja også på det spørsmålet.

Troms Turlag venter nå på videre framdrift i ekspropriasjonssaken.


Skrevet av Lin Einarsdotter Olsen 17. juni 2022