VEDTEKTER FOR TROMS TURLAG

§ 1. Formål
Troms Turlag (TT) skal arbeide for å organisere og fremme et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur – og kulturgrunnlag. TT skal særlig fremme turvandring, og bidra til å spre kjennskap til landsdelens natur og muligheter for friluftsliv. Gjennom informasjonsarbeid og tur- og aktivitetsprogram skal TT søke å fremme friluftsliv.

Disse formål søker laget å fremme ved:
•    Organisere et allsidig fritidstilbud innen ulike typer naturaktiviteter. Tur- og aktivitetsopplegg omfatter tilbud til barn, ungdom og voksne.
•    Utvikle og vedlikeholde infrastruktur av hytter og stier samt sikre korrekt informasjon om rute- og hyttenett på turplanleggeren, DNTs digitale base.
•    Etablere et system for å ivareta sikkerhet knyttet til hytter, stier og aktiviteter som er i tråd med offentlige krav og retningslinjer fra DNT sentralt.
•    Arbeide med spørsmål av betydning for rammevilkårene for friluftsliv og naturvern på lokalt og regionalt nivå.
•    Opprette lokallag der det er naturlig og stimulere til allsidige og differensierte aktiviteter innen sitt område.
•    Utdanne og sertifisere turledere og instruktører i tråd med krav og retningslinjer. 
•    Samarbeide med andre organisasjoner, myndigheter og ulike forvaltnings-organer.
•    Arbeide med andre saker som årsmøtet og styret finner styrker og underbygger § 1. Formål.

§ 2. Troms Turlag
Troms Turlag er medlemsforening i Den Norske Turistforening (DNT). Distriktet fastsettes etter den til enhver tid gjeldene avtale mellom DNT og Troms Turlag.

§ 3. Medlemmer
Følgende er medlemmer:
1. Medlemmer i DNT  bosatt innen Troms Turlags distrikt. 
2. Medlemmer av DNT bosatt utenfor  Troms Turlags distrikt og som etter eget ønske vil være medlem av Troms Turlag.

Medlemmene kan inndeles under en av følgende grupper:
​​​​​​​1. Årsbetalende medlemmer:
Hovedmedlem
Honnørmedlem f.o.m 67 år
Student/ungdom 19-26 år
Skoleungdom 13-18 år
Barnas Turlag 0-12 år
Husstandmedlem

2. Æresmedlem.
Medlemmer som har ytet laget særlig tjenester kan utnevnes til æresmedlemmer. Slike utnevnelser foretas av årsmøtet etter forslag fra styret.

3. Innbudte medlemmer
Medlemmer som har betalt kontingenten uavbrutt i 40 år går uten videre over til innbudte medlemmer.

§ 4 Hederstegn
Troms Turlag har hederstegnet Den gylne varde i gull.
Tegnet tildeles av årsmøtet etter innstilling fra styret til medlemmer som har gjort en særskilt innsats for TT.

§ 5 Ekskludering
Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen måte skader laget. Den ekskluderte kan anke saken for årsmøtet.

§ 6 Kommersiell virksomhet
Når kommersielle aktører vil drive virksomhet fra og ved bruk av våre hytter, må virksomheten være godkjent av styret i Troms Turlag. Det skal utarbeides en skriftlig avtale med kommersielle aktører.

§ 7 Administrasjon
Administrasjonen i Troms Turlag ledes av daglig leder.
Daglig leder har møte-, forslags – og talerett på årsmøtet.

§ 8 Årsmøtet
Ordinært årsmøte holdes i Tromsø i siste halvdel av februar måned. Tidspunkt og saksliste kunngjøres med minst 14 dagers varsel på lagets nettside og i byens og distriktets aviser.
Dokumentet skal i denne perioden være utlagt på avertert sted.
Sammen med dokumentene skal foreligge innstilling fra valgkomiteen.

Stemmerett:
Medlemmer over 18 år som har vært medlemmer i minst 3 måneder, og som har betalt sin årskontingent.
​​​​​​​
Årsmøtet behandler:
1.    Årsberetning.
2.    Revidert regnskap.
3.    Viktige økonomiske budsjettforutsetninger, herunder kjøp og salg av eiendom.
4.    Forslag fra styret
5.    Saker fra medlemmene: Saker medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må være levert styret skriftlig og senest 15. januar.

Valg:
Styret består av styreleder valgt ved særskilt valg, og 5 styremedlemmer. Det skal velges 3 varamedlemmer. Det tilstrebes og er ønskelig med nødvendig kontinuitet. Forslag til styrelederkandidater må være levert skriftlig til valgkomiteen innen 15. januar for å kunne behandles på årsmøtet samme år.

a.    Leder for 2 år om gangen.
b.    Styremedlemmer 2 år om gangen.
c.    3 varamedlemmer velges hvert år.
d.    Revisor.
e.    Valgkomité på 3 medlemmer, som alle velges utenfor styret. Valgkomiteens leder velges for 2 år og ved særskilt valg.  Medlemmene velges for 2 år, men slik at minst ett medlem er på valg hvert år.
    
§ 9 Gjennomføring av årsmøtet
Beslutninger på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, unntatt for de saker som er nevnt i § 12 og § 13. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved lederens dobbeltstemme. Leder har ikke dobbeltstemme for sak §8-6; valg.

Valg skal foregå skriftlig dersom det forlanges. Når en kandidat ved enkeltvalg ikke får flertall (dvs minst 1 stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmene) blir det omvalg mellom de 2 kandidatene som har fått flest stemmer. Blir det likt stemmetall ved omvalget skal det være loddtrekning. 

Når det skal velges flere ved en avstemning, må man for å bli valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dersom ikke mange nok kandidater har fått dette i første omgang, er de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene.

Mellom resten av kandidatene skal det være bundet omvalg, og etter dette er de valgt som har flest stemmer. Er det likt stemmetall ved omvalget skal det være loddtrekning.

For å bli valgt til leder i laget må man minst ha 3 års medlemskap i DNT. Samme krav til medlemskap gjelder også for medlemmene i valgkomiteen, men her kreves i tillegg at de har minst 3 års medlemskap i Troms Turlag. For de øvrige medlemmene kreves det 2 års medlemskap i DNT. 

Årsmøtet behandler innstillingen fra valgkomiteen. Endringsforslag kan fremmes innenfor skriftlige forslag, jfr. § 8-6.

Styremedlemmer og andre tillitsvalgte kan nekte gjenvalg for like lang tid som de har fungert.

§ 10 Styret
Styret har sitt sete i Tromsø og har ansvar for driften av TT. Det velger blant sine medlemmer nestleder. Styret som består av leder, nestleder og 4 styremedlemmer er beslutningsdyktige når leder eller nestleder og 3 styremedlemmer er tilstede.

Vedtak fattes ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Når et varamedlem rykker inn i styret som fast medlem, tjenestegjør han/hun i den gjenværende tid av det fratrådte medlems tjenestetid. Styret kan vedta at varamedlemmene innkalles eller inviteres til styremøter selv om det ikke er meldt forfall for ordinære medlemmer.

Styret forvalter og disponerer lagets midler i samsvar med §1 og avgjør ellers alle saker som ikke er tillagt årsmøtet. De oppnevner de komiteer som det finner nødvendig, ansetter personale og fastsetter godtgjørelsen.

Laget forplikter ved lederen alene eller ved nestleder og ett av styremedlemmenes underskrifter. 

§ 11. Ekstraordinært årsmøte
Styret innkaller ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig eller på skriftlige motivert krav fra minst ¼ av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles innen 1 måned etter at kravet er fremkommet til styret.
Varsle og stemmeregler er som for ordinært årsmøte.

§ 12. Forandring av vedtektene
Forandringer av vedtektene kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Skriftlige forslag må være styret i hende innen 31.desember. 

§ 13. Oppløsning
Oppløsing av TT kan bare besluttes av 2 påfølgende årsmøter og med ¾ flertall. 
Hvis oppløsningen er lovlig vedtatt går lagets midler til Den Norske Turistforening til nytte i Troms Turlags distrikt.