VEDTEKTER FOR TROMS TURLAG

§ 1. Formål
Troms Turlag (TT) skal arbeide for å organisere og fremme et enkelt, aktivt, allsidig, sikkert og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur – og kulturgrunnlag.

Disse formål søker laget å fremme ved:

 • Organisere et allsidig fritidstilbud og ulike typer naturaktiviteter innenfor friluftsliv.
 • Utvikle og vedlikeholde infrastruktur av hytter og stier samt sikre korrekt informasjon om rute- og hyttenett på turplanleggeren, DNTs digitale base.
 • Etablere et system for å ivareta sikkerhet knyttet til hytter, stier og aktiviteter som er i tråd med offentlige krav og retningslinjer fra DNT sentralt.
 • Arbeide med spørsmål av betydning for rammevilkårene for friluftsliv og naturvern på lokalt og regionalt nivå.
 • Etablere dialog og kontakt med andre som legger til rette for og medvirker til at nye grupper, turister og andre, kan ha aktivitet i naturområdene.
 • Opprette lokallag der det er naturlig å stimulere til allsidige og differensierte aktiviteter innen sitt område.
 • Utdanne og sertifisere turledere og instruktører i tråd med krav og retningslinjer.
 • Samarbeide med andre organisasjoner, myndigheter og ulike forvaltnings-organer.
 • Arbeide med andre saker som årsmøtet og styret finner styrker og underbygger formålet.

§ 2. Troms Turlag
​​​​​​​Troms Turlag er medlemsforening i Den Norske Turistforening (DNT). Distriktet fastsettes i medlemskapsavtalen med DNT. Troms Turlag kan etablere og knytte til seg lokallag.

§ 3. Medlemmer
Følgende er medlemmer:

 1. Medlemmer i DNT bosatt innen Troms Turlags distrikt.
 2. Medlemmer av DNT bosatt utenfor Troms Turlags distrikt og som etter eget ønske vil være medlem av Troms Turlag.
 3. Æresmedlem.
  Medlemmer som har ytet laget særlig tjenester kan utnevnes til æresmedlemmer. Slike utnevnelser foretas av årsmøtet etter forslag fra styret.

Medlemsgrupper:
Troms Turlag har medlemsgrupper og kategorier slik det er vedtatt for DNT sentralt. Utfyllende informasjon på https://troms.dnt.no eller på kontoret til Troms Turlag.

§ 4 Hederstegn
Troms Turlag har hederstegnet Den gylne varde i gull. Tegnet tildeles av årsmøtet etter innstilling fra styret til medlemmer som har gjort en særskilt innsats for TT.

§ 5 Ekskludering
Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen måte skader laget. Den ekskluderte kan anke saken for årsmøtet.

§ 6 Kommersiell virksomhet
Kommersielle aktører som ønsker å drive virksomhet fra og ved bruk av våre hytteanlegg skal søke Troms Turlag om godkjenning. Søknader behandles av administrasjonen.

§ 7 Administrasjon
Administrasjonen i Troms Turlag ledes av daglig leder. Styret vedtar stillingsbeskrivelse inkludert delegasjoner for daglig leder. Daglig leder har møte-, forslags- og talerett på styremøter og på årsmøtet. Styremøter kan lukkes ved behov.

§ 8. Årsmøtet
Ordinært årsmøte holdes i Tromsø innen utgangen av mars måned. Kunngjøring og informasjon om frister som følger av vedtektene legges ut på lagets nettsider senest 15. januar. Saksliste, årsmøtedokumenter og innstilling fra valgkomiteen legges ut på nettsiden senest to uker før årsmøtet.

Stemmerett:
Medlemmer over 16 år som har vært medlem minst to måneder og som har betalt sin årskontingent.

Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

Årsmøtet behandler:

 1. Årsberetning.
 2. Revidert regnskap.
 3. Viktige økonomiske budsjettforutsetninger.
 4. Forslag:
  Saker med innstilling fremmet fra styret.
  Saker kan fremmes av lokalforeninger og medlemmer med stemmerett. Det må gjøres skriftlig og foreligge hos styret senest 31. januar. Styret saksbehandler og legger fram sin innstilling.
 5. Valg:
  Årsmøtet behandler innstilling fra valgkomiteen. Forslag må være levert valgkomiteen skriftlig og senest 31. januar for å kunne vurderes av årsmøtet. Valgkomiteen kan også foreslå og innstille andre enn de forslag som er kommet inn.
 6. Valg av revisjonsfirma.

Beslutninger på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, unntatt for de saker som er nevnt i § 12 og § 13. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved lederens dobbeltstemme. Leder har ikke dobbeltstemme for valg av styre.

§ 9 Gjennomføring av valg

Styret:
Styreleder velges ved særskilt valg. Styreleder velges for to år om gangen og kan gjenvelges inntil to ganger.
5 styremedlemmer. Velges for to år om gangen.
3 varamedlemmer. Velges for ett år om gangen.

Det skal være årlige utskiftinger i styret, men det tilstrebes og er ønskelig med nødvendig kontinuitet og bredde (alder, kompetanse, distrikt) i sammensetning av styret. Det skal være balansert kjønnsfordeling.

Valg skal foregå skriftlig dersom det forlanges. Når en kandidat ved enkeltvalg ikke får flertall (dvs. minst en stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmene) blir det omvalg mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer. Blir det likt stemmetall ved omvalget skal det være loddtrekning.

Når det skal velges flere ved en avstemning, må man for å bli valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dersom ikke mange nok kandidater har fått dette i første omgang, er de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene.

Mellom resten av kandidatene skal det være bundet omvalg, og etter dette er de valgt som har flest stemmer. Er det likt stemmetall ved omvalget skal det være loddtrekning.

Revisjonsfirma (godkjent revisjonsfirma):
Årsmøtet velger revisjonsfirma. Styret legger fram forslag og innstilling. 

Valgkomité:
Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer som alle velges utenfor styret. Forslag på medlemmer til valgkomiteen skal sendes styret innen 15. januar. Styret kan også komme med forslag og legger fram innstilling. Medlemmene velges for tre år. Et medlem av valgkomiteen trer ut hvert år. Den med lengst funksjonstid i valgkomiteen, er leder.

§ 10 Styret
Styret har sitt sete i Tromsø og har ansvar for driften av TT. Det velger selv sin nestleder. Styret som består av leder, nestleder og 4 styremedlemmer er beslutningsdyktige når leder eller nestleder og 3 styremedlemmer er til stede.

Vedtak fattes ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Når et varamedlem rykker inn i styret som fast medlem, tjenestegjør han/hun i den gjenværende tid av det fratrådte medlems tjenestetid. Styret kan vedta at varamedlemmene innkalles eller inviteres til styremøter selv om det ikke er meldt forfall for ordinære medlemmer.

Styret forvalter og disponerer lagets midler i samsvar med §1 og avgjør ellers alle saker som ikke er tillagt årsmøtet. De oppnevner de komiteer som det finner nødvendig, ansetter personale og fastsetter godtgjørelsen.

Laget forplikter ved lederen alene eller ved nestleder og ett av styremedlemmenes underskrifter.

§ 11. Ekstraordinært årsmøte
Styret innkaller ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig eller på skriftlige motivert krav fra minst ¼ av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles innen 1 måned etter at kravet er framkommet til styret. Varsle- og stemmeregler er som for ordinært årsmøte.

§ 12. Forandring av vedtektene
Forandringer av vedtektene kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Skriftlige forslag må være styret i hende innen 31.desember.

§ 13. Oppløsning
Oppløsing av TT kan bare besluttes av 2 påfølgende årsmøter og med ¾ flertall.
Hvis oppløsningen er lovlig vedtatt går lagets midler til Den Norske Turistforening til nytte i Troms Turlags distrikt.